R  E  G  U  L  A  M  I  N      S  Z  K  O  L  E  N  I  A
§1
Wyjaśnienie pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Organizatorze – należy przez to rozumieć agencję szkoleniową Detecto Szymon Trykowski z siedzibą w Piecach przy ul. Południowej 16, 83-261 Piece, identyfikującą się numerem NIP 592 – 217 – 85 – 07, REGON 380887780.
Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1638) wydanego na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. nr 12, poz. 110)
Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1638) wydanego na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. nr 12, poz. 110)
Ustawie o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827)
Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną.
Uczestniku – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, uregulowanego w treści rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 1638)   prowadzonym przez Detecto – zwanym dalej „szkoleniem”.
2. Organizatorem Szkolenia jest: Detecto Szymon Trykowski z siedzibą w Piecach przy ul. Południowej 16, 83-261 Piece, identyfikującą się numerem NIP 592 – 217 – 85 – 07, REGON 380887780.
3. Organizator oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013 r., poz. 1638) – zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
4. Organizator oświadcza, że organizowane przez niego szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
5. Informacje o Szkoleniu organizowanym przez Detecto dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, w tym warunki uczestnictwa, terminy rozpoczęcia, zakres tematyczny i  harmonogram zajęć dostępne są na stronie www.detecto.pl, bądź przekazywane są osobom zainteresowanym uczestnictwem w szkoleniu drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.
6. Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa obejmuje zagadnienia dotyczące:
I. ochrony danych osobowych
II. ochrony informacji niejawnych;
III. przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa;
IV. przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;
7. Szkolenie z zakresu tematów od I do IV trwa łącznie 50 godzin zajęć edukacyjnych, przy czym czas trwania godziny edukacyjnej wynosi 45 minut.
8. Szkolenie odbywane w dniach określonych na stronie internetowej www.detecto.pl i trwa co najmniej przez 3 dni weekendowe tj. w soboty oraz niedziele.
§ 3
Warunki uczestnictwa oraz płatności

1. Szkolenie odbywa się odpłatnie, aktualny cennik szkolenia wskazany jest na stronie internetowej pod adresem www.detecto.pl.
2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pobranego za pośrednictwem strony internetowej www.detecto.pl bądź otrzymanego drogą mailową, a następnie przesłanie jego skanu/zdjęcia na adres e-mail: detecto-biuro@wp.pl. Następnie oryginał formularza zgłoszeniowego przekazany zostanie przez uczestnika organizatorowi w pierwszym dniu szkolenia.
3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest potwierdzenie przyjęcia rezerwacji szkolenia przez organizatora oraz opłacenie należności za udział w szkoleniu.
4. Po przesłaniu zgłoszenia oraz zaksięgowaniu zaliczki w wysokości minimum 500,00 zł (słownie:  pięćset złotych) organizator potwierdzi przy pomocy korespondencji e-mail wpisanie zainteresowanej osoby na listę uczestników szkolenia, z jednoczesnym zobowiązaniem, że pełną kwotę kosztów szkolenia uiści nie później niż na 5 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia.
5. Organizator zastrzega, iż każdorazowa Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na poczet uczestnictwa w szkoleniu. Za datę wpłaty zaliczki uznaje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.
6. Zawarcie umowy o udział w szkoleniu następuje z chwilą potwierdzenia przez organizatora przesłania kwestionariusza  zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.detecto.pl bądź otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po dokonaniu wpłaty zaliczki – "wpisowego" w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. Przez wpłatę zaliczki organizator przyjmuje datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym.
7. Brak uregulowania pełnej należności na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, będzie równoznaczny ze skreśleniem uczestnika z list, co wiąże się z prawem potrącenia zaliczki. W wyjątkowych przypadkach organizator może  zaakceptować zapłatę w dniu szkolenia. W takim przypadku należy skontaktować się z organizatorem.
8. Cena szkolenia obejmuje: udział w wykładach w roli słuchacza, elektroniczne materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Wszelkie inne koszty, a w szczególności: zakwaterowania, dojazdu, parkingu oraz posiłków w czasie trwania szkolenia ponoszą jego uczestnicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostęp uczestnika do oprogramowania umożliwiającego odczytanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, które zostaną rozesłane każdemu uczestnikowi na wskazany przez niego adres e-mail po ukończeniu szkolenia. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego rozesłania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu.
§ 4
Zmiana, odwołanie terminu szkolenia lub miejsca szkolenia  przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania, gdy uzasadniają to trudności organizacyjne lub brak wystarczającej liczby osób zgłaszających chęć uczestnictwa w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie również możliwość odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe, tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za szkolenie tj.:
 zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
• pozostawienie wpłaconych środków na rachunku organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywają się zajęcia. O nowej lokalizacji szkolenia organizator poinformuje uczestników w najkrótszym możliwym czasie jednak nie później, niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana miejsca, w którym odbywa się szkolenie, w granicach tej samej miejscowości, nie może być podstawą do odstąpienia przez uczestnika od zawartej umowy.
4. Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu, miejsca lub odwołania szkolenia przesyłane będą na adres e-mail wskazany przez uczestnika lub przekazywane będą drogą telefoniczną w najkrótszym możliwym terminie
§ 5
Rezygnacja ze szkolenia

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego regulaminu, poniższe postanowienia mają skutek wobec uczestników. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie,  zastosowanie mają podstawienia ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Uczestnik z chwilą wysłania kwestionariusza za pośrednictwem strony internetowej www.detecto.pl oraz przesłaniem na rachunek bankowy kwoty co najmniej 500 zł oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w szczególności został poinformowany  przez organizatora o prawie odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Uczestnik może odstąpić od umowy, składając organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno odpowiadać formie określonej w załączniku  nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i należy je wysłać po wypełnieniu na adres e-mail : detecto-biuro@wp.pl  lub listownie na adres siedziby organizatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie w/w oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 2.
4. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać uczestnikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, określonego w ust. 3.
5. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia, Organizatorowi przysługuje prawo do zachowania całości wpłaconej przez uczestnika zaliczki.
6. Wskazane w poprzedzającym ustępie warunki zwrotu zaliczki wynikają w szczególności z konieczności przygotowania obiektu, sprzętu, materiałów szkoleniowych dla uczestników, wynagrodzenia prowadzących szkolenie, amortyzacji sprzętu audio-wizualnego oraz kosztów związanych z poczęstunkiem dla uczestników.
7. W przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta, umowę uznaje się za niezawartą.
8. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, poza należnościami wynikającymi z ust. 5.
9. Zwrot pieniędzy następuje na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika.
§ 6
Nieobecność na szkoleniu

1. Uczestnik w każdym dniu szkolenia podpisuje listę obecności, którą udostępnia organizator celem ustalenia godzin uczestnictwa uczestnika w szkoleniu. Podpisana lista obecności stanowi podstawę do oceny, czy uczestnik ukończył 50 godzin edukacyjnych szkolenia, wymaganych do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z zakresu tematycznego określonego w rozporządzeniu.
2. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej należności za szkolenie.
3. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, jest on zobowiązany odrobić dni, w których był nieobecny w następnym możliwym terminie szkolenia. W takim przypadku organizator pobierze od uczestnika kwotę 20 zł za każdą godzinę zajęć na których uczestnik był nieobecny. Kwota została określona na podstawie ilorazu ceny całego szkolenia (1 000 zł) oraz czasu trwania całego szkolenia (50h).
§ 7
Ochrona Danych Osobowych i własności intelektualnej

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika szkolenia jest agencja szkoleniowa Detecto Szymon Trykowski z siedzibą w Piecach przy ul. Południowej 16, 83-261 Piece, identyfikującą się numerem NIP 592 – 217 – 85 – 07, REGON 380887780.
2. Dane osobowe uczestnika szkolenia są archiwizowane i przetwarzane przez organizatora w celu realizacji zamawianej usługi. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.( Dz.U.2013r. poz.1638 )
3. Uczestnik szkolenia lub Zgłaszający się na szkolenie zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie danych kontaktowych.                 
4. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do organizatora lub osób prowadzących szkolenie (Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
5. Utrwalanie przez uczestnika przebiegu wykładów oraz innych treści, objętych prawami autorskimi za pomocą jakichkolwiek nośników zapisu audio-wizualnego bez zgody organizatora jest zabronione.
6. Wszystkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, biuletynach, wiadomościach poczty elektronicznej, a także przekazywane w ramach szkolenia mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Ze względu na specyfikę zawodu i stopień skomplikowania prowadzonych spraw, wszelkie decyzje, a w szczególności decyzję o charakterze prawnym czy finansowym podjęte na podstawie interpretacji tych treści przez uczestnika szkolenia, podejmowane są na jego własną odpowiedzialność.
§ 8
Przepisy końcowe

1. Po zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające go do złożenia wniosku o wydanie licencji detektywa do Komendanta Wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji.
2. Organizator nie weryfikuje czy osoby zgłaszające swój udział w szkoleniu spełniają ustawowe wymogi otrzymania licencji detektywa, procedują o wydanie licencji w sposób właściwy lub czy nie istnieją inne przesłanki mogące skutkować ewentualnością negatywnego rozpatrzenia ich wniosku przez organy upoważnione z mocy ustawy do wydania licencji detektywa, w związku z tym nie może ponosić odpowiedzialności za jej nieuzyskanie przez uczestnika.
3. Organizator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za rzeczy będące własnością uczestnika, a w szczególności, kiedy rzeczy te pozostawione są bez nadzoru w miejscu organizacji szkolenia.
4. Organizator zakazuje wnosić na miejsce szkolenia przez jego uczestników wszelkie niebezpieczne przedmioty, w tym w szczególności broni palnej i jej atrap, ostrych narzędzi, kajdanek lub innych przedmiotów o podobnym przeznaczeniu, urządzeń podsłuchowych oraz innych podobnych urządzeń zdolnych do rejestracji dźwięku lub obrazu,  mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub prywatności osób przebywających w miejscu organizacji szkolenia.
5. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres organizatora szkolenia.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.